Aktuality / Správy

15.11.2006 Spustenie

Dnes sme pre Vás spustili naše stránky, veríme že tu nájde všetky potrebné informácie, ktoré hľadáte. V prípade otázok nás kontaktujte.

Fondy EÚ

Globálnym cieľom OP KaHR je „Zabezpečenie trvaloudržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti“. Plnením globálneho cieľa je vyššie uplatnenie inovatívnych a vyspelých technológií v podnikateľskej sfére, zlepšenie podmienok a atraktívnosti regiónov pre rozvoj podnikania, posilnenie inovačného potenciálu v regiónoch, dosiahnutie úspor materiálov a energie a zvyšovanie účinnosti využitia energetických zdrojov, zvýšenie podielu využitia druhotných a obnoviteľných surovín v priemyselnej výrobe a OZE sa dosiahne zníženie rozdielov v technologickej a inovačnej úrovni SR v porovnaní s EÚ-15, zvýšenie konkurenčnej schopnosti, pridanej hodnoty, produktivity a efektívnosti v priemysle, zabezpečí sa trvalo udržateľný rast a zvýšenie zamestnanosti aj v menej rozvinutých regiónoch. V cestovnom ruchu je cieľom budovanie komplexných centier cestovného ruchu, s celoročným využitím.

Na dosiahnutie globálneho cieľa OP KaHR sa navrhli nasledovné prioritné osi :
  • Prioritná os č.1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti
  • Prioritná os č.2 - Energetika
  • Prioritná os č.3 - Cestovný ruch
  • Prioritná os č.4 - Technická pomoc

Dokumenty:

O spoločnosti | Služby | Naši partneri | Fondy EÚ | Referencie | Kontakt
Copyright ©2019 S.B. Development s.r.o. | created by BM-Labs